Agenda ALV 15-04-2019

Beste mensen,

Hieronder vindt u de agenda voor de aanstaande ledenvergadering.

Alle bijbehorende stukken worden deze week naar de captains gemaild.

U bent van harte welkom.

Jos Groen (voorzitter)

 

Algemene Ledenvergadering SDC

Maandag 15 april 2019
Cafe de Slinger
Langstraat 12
8131 BC WIJHE (telefoon: 0570 524 503)

Agenda

Opening

Terugblik 2018: voorzitter

Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ALV 16 april 2018

Jaarverslag SDC
Financieel verslag en verslag kascommissie
Decharge bestuur
Verkiezing kascommissie
Bestuursverkiezing

Aftredend: Sayen Runge
Aftredend en herkiesbaar Jos Groen en Nathan Blokker

Benoemen voor de functie van secretaris: Renske Schuttert

Begroting 2019
Voorstel reglement wijzigingen

Voorstel contributieverhoging € 5,-

Rondvraag
Sluiting

Tegenkandidaten voor punt 9 kunnen zich tot 1 week voorafgaand aan de ALV schriftelijk via de mail kenbaar maken bij het bestuur
bestuur@sdcdarts.nl

Namens het bestuur
Jos Groen
Voorzitter Sallandse Dart Competitie